Hasta İletişim Birimi
30 Ocak 2018

Hasta İletişim Birimi


 


Hasta ve hasta yakınları haklarının amacı insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlamaktır. Haklar vatandaşların ve sağlık tedavisinde payı olanların hem görev hem de sorumlulukları ile ilişkilidir.

Sağlık kurumuna hem bozulan sağlığımızı yeniden kazanmaya hem de eskisi gibi mutlu olmayı bekleyerek başvururuz. Burada karşımıza çıkan günlük hayatımızda görmediğimiz uygulamalar ve karmaşık işlemler karşısında daha çok şaşırır bazen ne yapacağımızı bilemeyiz.İşte bu noktada başvurduğunuz kurumun sizi hem sağlığınıza kavuşturma hem de bunu hangi yolla yapacağınız konusunda sizi bilgilendirme sorumluluğu vardır.Bu sorumluluğu sahiplenerek sizi haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda bilgilendirmek için Hasta Hakları Birimi ve Kurulu olarak 2004 yılı itibariyle görev yapmaktayız.

Hastanemiz Hasta Hakları Biriminde 2 personel hizmet vermektedir.

Hasta Hakları

1) Hizmetten genel olarak faydalanma

 Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme

 Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet

 Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Tedaviyi reddetme, durdurma ve rıza

 Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik

   Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme

   Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

 Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma

   Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.